ریشه شناسی لغات انگلیسی بهترین روش یادگیری لغات زبان انگلیسی می باشد .