دانلود رایگان آموزش مکالمه انگلیسی | دانلود رایگان سی دی مهران میرزایی مدرس زبان | استاد مهران میرزایی | دانلود رایگان آموزش زبان مهران میرزایی|استاد مهران میرزایی مدرس زبان

بهترین و کاربردی ترین مجموعه حال حاضر آموزش مکالمه زبان انگلیسی

مجموعه صوتی

Dideban

با استاد مهران ميرزايي


ترم مقدماتی جلسه دهم:

Simple Present

I haven’t got any problems with you, why are you gonna fire me?اخراج کردن

Who is that man standing at the door speaking to your father? او مرده کیه که دم در ایستاده با پدرت حرف میزنه؟

Why are you sitting here looking at me over and over? چرا اینجا نشستی هی منو نگاه می کنی؟

Could you not follow me, I am speaking to my mother میشه دنبالم نیای من دارم با مادرم حرف می زنم

You haven’t got any job, what are you gonna do after your retirement? تو که شغلی نداری بعد از بازنشستگی می خوای چی کار کنی

My father has got a shop, I gonna work for him پدرم یه مغازه داره میخوام براش کار کنم

I am firing you. اخراجت می کنم.

I have got some luggage, could you take me to the nearest hotel?

Why are you gonna break up with me? I haven’t got any one except you

چرا می خوای با من بهم بزنی من هیچ کس جز تو ندارم

I have got a lot of things to declare, I am saying everything in the Court من خیلی چیزها برای اظهار دارم. همه چیز را در دادگاه می گویم

What are you doing after holiday? I am gonna resin for ever بعد از تعطیلات چه کار می کنی؟ من می خوام برای همیشه استعفا بدم

I haven’t got a car could you pick me up after the party? من ماشین ندارم میشه بعد از مهمونی بیای دنبالم

I am so sorry I am gonna pick up my mother at the airport

When are you coming back, I have got a lot of guess کی برمیگردی من یه عالمه مهمون دارم

When is your father is gonna apply for immigration پدرت کی می خواد برای مهاجرت اقدام کنه؟

are you taking me to the doctor? I am sick منو می بری دکتر؟ من مریضم

درس 10: حال ساده

Use the Simple Present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event or something that often happens. It can also be something a person often forgets or usually does not do.

Examples:

  • I play
  • She does not play
  • Doeshe play tennis?
  • The train leavesevery morning at 8 AM.
  • The train does not leaveat 9 AM.
  • When doesthe train usually leave?
  • She always forgetsher purse.
  • He never forgetshis wallet.
  • Every twelve months, the Earth circlesthe Sun.
  • Doesthe Sun circle the Earth?

I like films/cats/animals/theater/ horror films/ my wife/my country/my city/ my class/ my teacher/ my students/ this climate / my job/ your cooking دست پخت / this method/ swimming/ walking/ climbingکوهنوردی / running/ working with computer/ comic film/ sleeping/ driving/ singing/ working/

She likes film

Peter and janet like film,

توجه like با would like فرق دارد. اولی یعنی دوست داشتن دومی یعنی خواستن

زمان حال ساده نه همین الان است نه آینده بلکه همه اینها است. قبل بوده، الان هست و در آینده هم خواهد بود.

به هیچ وجه حق استفاده از am, is , are را نداریم

انتهای فعل سوم شخص s می گیرد

برای سوالی از do و does و برای منفی don’t و doesn’t

Do you like films? What kind of film do you like?

Does your mother like horror films? What kind of film does your mother like?

Does your colleague like this job?

As far as I know she likes cooking. تا آنجایی که من می دونم

What kind of music does your daughter like?

Who do you like? Who does your husband like?

What do you like? What does your brother like?

Who do you like best? از همه بیشتر

Best بیشترین

The best بهترین

Who does your mother like best?

Who do your children like best?

She is the first woman who sais I like cooking because all of women hat cooking.

To practice on simple present tense I have got a conversation for you here which is so beautiful This is a conversation between 2 lovers. They have got a problem with each other. The boy is crazy about the girl he loves the girl a lot but unfortunately the girl doesn’t love him and she loves another man. The man try to convince her to love him.

مکالمه

Please marry me Fiuna, I love you I want you I need you

I am sorry Charls but I can’t

Why not?

Well Charls, I like you, I like you a lot but I don’t love you

Oh Fiuna, love isn’t every thing .

Oh Charls you don’t understand. For me love is every thing

Do you love another man Fiuna?

Yes Charls I do. Jaems

Not Jeams Milton. He doesn’t love you. He is engaged.

I know.

Fiuna Jeams isn’t a rich man. I can give you every thing. What do you want? Cloths? Money? Travel?

No Charls, I don’t want these things. I only want Jeams

In English, people excuse each other in three ways: I am sorry I can’t/ unfortunately I can’t/ I am afraid I can’t

I am afraid معذرت خواهی

I am afraid of ترسیدن

Suitor خواستگار

You don’t understand/ you can’t understand

My wife doesn’t understand my problem/ My wife can’t understand my problem

Does your father understand English?/ can your father understand English?

She understands French/ she can understand French

What do you understand?/ what can you understand?

You don’t understand/ you can’t understand

هیچ فرقی ندارد که از do و یا can استفاده کنیم. تنها تفاوت در تأکیدش است

The others don’t understand بقیه نمی فهمند

For me health is everything, because when you have got health you can earn money and when you earn money you can buy love

Does my husband love another woman? شوهر من زن دیگه ای رو دوست داره؟

Does your son love my secretary? پسر تو عاشق منشیه منه؟

Do you love another man? تو عاشق مرد دیگه ای هستی؟

جواب کوتاه

Do you love your country? Yes I do

Does your mother love this country? Yes she does

Your husband doesn’t love you, why are you gonna live with him?

شوهرت عاشقت نیست. چرا می خوای باهاش زندگی کنی؟

engaged صفت است. به معنی نامزد و اشغال بودن /The line is engaged/ toilet is engaged

My mother knows everything about you.

Does your father know my email? He knows your address.

I am giving you everything you want/would like من هر چی بخوای بهت می دم

I am giving you everything your mother wants

My mother doesn’t need luxuries. مادر من احتیاجی به تجملات نداره

در حال ساده Do و does برای سوالی کردن فاعل جمله بکار می رود

Who does Fiuna like? فیونا کیو دوسداره؟

Who likes fiuna? کی فیونا را دوست دارد؟

Who do you like? تو کیو دوس داری؟

Who likes you? کی تورو دوس داره

Proverb:

money doesn’t grow on trees پول علف خرس نیست


دانلود ترم مقدماتی جلسه دهم:

دانلود کلاس استاد میرزایی مدرس زبان انگلیسی | دانلود سی دی استاد مهران میرزایی مدرس زبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 − 2 =