آموزش فن ترجمه به روش گشتاری از جدیدترین روش های فن ترجمه می باشد که پس از پایان دوره زبان آموزان به راحتی می توانند تمامی مقالات و متون را آنالیز و ترجمه نمایند.