عذرخواهی کردن در زبان انگلیسی

عذرخواهی کردن

عذرخواهی کردن در زبان انگلیسی Apologizing در این پست جملات مورد نیاز برای عذرخواهی کردن در موارد مختلف، ارائه شده است. ساده ترین عبارت برای عذرخواهی کردن در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی عبارات Sorryو یا I’m Sorryمی باشد. ادامه مطلب