مکالمات روزمره-مکالمات در کلاس درس

مکالمات در کلاس درس

مکالمات در کلاس درس – آنچه معلم می گوید Classroom language – what the teacher says 1- کتابهایتان را باز کنید و صفحه 20 را بیاورید. Open up your book to page 20 2- ورق بزنید/ به صفحه بعد برید. ادامه مطلب